Những người tạo nên công trình

Đây là những người đã tham gia chính trong quá trình thiết kế và thi công xây dựng công trình này

Nguyễn Mạnh Bình San

Website: NguyenManhBinhSan.Architect.vn

Có thể xem ông là "cha đẻ" của dự án này vì ông vừa là chủ đầu tư vừa là kiến trúc sư thiết kế dự án này.